Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 23 maja 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Monomeles Protodikeio Serron – Grecja) – WP / Trapeza Peiraios AE

(Sprawa C-105/19)1

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Ochrona konsumentów – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Dyrektywa 93/13/EWG – Uprawnienia i obowiązki sądu krajowego – Postępowanie w sprawie wydania nakazu zapłaty – Uwzględnienie sprzeciwu od tego nakazu – Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie stanu faktycznego i prawnego sporu w postępowaniu głównym oraz względów uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytanie prejudycjalne – Oczywista niedopuszczalność

Język postępowania: grecki

Sąd odsyłający

Monomeles Protodikeio Serron

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: WP

Strona pozwana: Trapeza Peiraios AE

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Monomeles Protodikeio Serron (sąd okręgowy w składzie jednoosobowym w Serron, Grecja) postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 r. jest oczywiście niedopuszczalny.

____________

1 Dz.U. C 148 z 29.4.2019.