A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2019. május 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cabinet de avocat UR kontra Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București és társai

(C-424/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Bucureşti

Az alapeljárás felei

Felperes: Cabinet de avocat UR

Alperesek: Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice, MJ, NK

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A (közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló) 2006/112/EK tanácsi irányelv1 9. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az „adóalany” fogalma magában foglalja-e az ügyvédi hivatást gyakorló személyeket is?

Az uniós jog elsőbbségének elve lehetővé teszi-e, hogy egy későbbi eljárásban el lehessen térni a res iudicata hatástól olyan jogerős bírósági határozat esetében, amelyben a bíróság lényegében azt állapította meg, hogy az ügyvéd a hozzáadottérték-adóról szóló nemzeti szabályozás alkalmazása és értelmezése során nem ruház át termékeket, nem végez gazdasági tevékenységet és nem szolgáltatásnyújtásra, hanem jogi segítségnyújtásra köt szerződéseket?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.).