Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 13 maj 2019 – HF mot Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler

(Mål C-374/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i det nationella målet

Klagande: HF

Motpart: Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler

Tolkningsfrågor

Är en beskattningsbar person som tillverkar en anläggningstillgång (i förevarande fall uppförande av en byggnad i syfte att driva en kafeteria) i syfte att använda den för skattepliktiga transaktioner för vilka rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt föreligger, skyldig att göra en justering av avdraget för ingående mervärdesskatt enligt artikel 185.1 och artikel 187 i mervärdesskattedirektivet1 , om denne lägger ned verksamheten som omfattar transaktioner som berättigar till avdrag (driften av kafeterian) och anläggningstillgången numera är oanvänd till den del som tidigare användes för den skattepliktiga verksamheten?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).