Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Curtea de Apel Cluj (Ρουμανία) στις 15 Μαΐου 2019 – SC Banca E S.A. κατά G.D.

(Υπόθεση C-381/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Curtea de Apel Cluj

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: SC Banca E S.A.

Αναιρεσίβλητη: G.D.

Προδικαστικό ερώτημα

Πρέπει οι αρχές της ασφάλειας δικαίου και της αποτελεσματικότητας, λαμβανομένης υπόψη της υπεροχής του δικαίου της Ένωσης, να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι δεν επιτρέπουν, στο πλαίσιο διαφοράς σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και κατόπιν της προσφυγής του καταναλωτή στη δικαιοσύνη, την τροποποίηση των δικονομικών κανόνων μέσω δεσμευτικής απόφασης του Curtea Constituțională (Συνταγματικού Δικαστηρίου, Ρουμανία), η οποία εφαρμόζεται με νόμο που τροποποιεί τον Codul de procedură civilă (Κώδικα πολιτικής δικονομίας) και εισάγει ένα νέο ένδικο μέσο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον επαγγελματία και συνεπάγεται παράταση της διάρκειας της ένδικης διαδικασίας και αύξηση των δαπανών για την ολοκλήρωσή της;

____________