Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Cluj (Rumänien) den 15 maj 2019 – SC Banca E S.A. mot G.D.

(Mål C-381/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Cluj

Parter i det nationella målet

Klagande: SC Banca E S.A.

Motpart: G.D.

Tolkningsfråga

Ska rättssäkerhets- och effektivitetsprinciperna mot bakgrund av unionsrättens företräde tolkas så, att de utgör hinder för att processrättsliga regler som tillämpas i en konsumenträttstvist ändras efter det att konsumenten väckt talan i målet, när den ändringen görs genom ett bindande avgörande från Curtea Constituțională (Författningsdomstolen, Rumänien), som genomförs genom en lag om ändring av Codul de procedură civilă (civilprocesslagen), varigenom införs ett nytt rättsmedel som näringsidkaren kan använda, med följden av processen blir mer utdragen och kostnaderna för den högre?

____________