Begäran om förhandsavgörande framställd av Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 4 juni 2019 – Försäkringsaktiebolaget ”Bulstrad Vienna Insurance Group” AD mot försäkringsbolaget ”Olympic”

(Mål C-427/19)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Sofiyski rayonen sad

Parter i det nationella målet

Klagande: Försäkringsaktiebolaget ”Bulstrad Vienna Insurance Group” AD

Motpart: Försäkringsbolaget ”Olympic”

Tolkningsfrågor

Ska utgångspunkten vid tolkningen av artikel 630 i Kodeks za zastrahovaneto (försäkringslagen) i ljuset av artikel 274 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG1 av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) vara att ett beslut att återkalla en försäkringsgivares licens och utse en interimistisk förvaltare för denne som meddelas av en myndighet i en medlemsstat, utan att ett likvidationsförfarande har inletts utgör ett ”[beslut] om att inleda ett likvidationsförfarande”?

Om rätten i den medlemsstat där en försäkringsgivare vars licens återkallats har sitt säte och för vilken en interimistisk förvaltare har utsetts föreskriver att alla domstolsförfaranden mot ett bolag för vilken en intermistisk förvaltare har utsetts ska förklaras vilande, ska då dessa bestämmelser även tillämpas av domstolarna i en annan medlemsstat i enlighet med artikel 274 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) även om detta inte uttryckligen förskrivs i den andra medlemsstatens nationella lagstiftning?

____________

1 EUT L 335, 2009, s. 1.