Преюдициално запитване от Landgericht Stuttgart (Германия), постъпило на 24 април 2019 г. — Eurowings GmbH/GD, HE, IF

(Дело C-334/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgerichts Stuttgart

Страни в главното производство

Жалбоподател: Eurowings GmbH

Ответници: GD, HE, IF

Преюдициални въпроси

Следва ли разпоредбите — по-специално член 5, параграф 3 — на Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/911 да се тълкуват в смисъл, че спонтанно отсъствие на значителна част от летателния персонал — поради излизане в отпуск по болест („самоволна стачка“) — на въздушен превозвач, който за полета е отдал под наем самолет заедно с екипажа на „опериращия въздушен превозвач“ по смисъла на член 2, буква б) от Регламента в рамките на договор за отдаване под наем на самолет с екипажа („wet lease“), но не носи отговорността за извършване на полета, има за резултат, че „опериращият въздушен превозвач“ също не може да се позове на „извънредните обстоятелства“ по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламента в съответствие с решение от 17 април 2018 г., Krüsemann и др., C-195/17 и др. 2 ?

____________

1     ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218.

2     EU:C:2018:258.