Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Stuttgart (Γερμανία) στις 24 Απριλίου 2019 – Eurowings GmbH κατά GD, HE, IF

(Υπόθεση C-334/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landgericht Stuttgart

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα: Eurowings GmbH

Εφεσίβλητοι: GD, HE, IF

Προδικαστικό ερώτημα

Έχουν οι διατάξεις –ιδίως το άρθρο 5, παράγραφος 3– του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 295/911 , την έννοια ότι η αυθόρμητη απουσία σημαντικού τμήματος του προσωπικού λόγω ασθενείας («αδέσποτη απεργία») του αερομεταφορέα, ο οποίος εκναυλώνει, στο πλαίσιο συμβάσεως ναυλώσεως αεροσκάφους μετά του πληρώματος («wet lease»), στον «πραγματικό αερομεταφορέα», υπό την έννοια του άρθρου 2, περίπτωση β΄, του κανονισμού, το αεροσκάφος μαζί με το πλήρωμα, χωρίς όμως να φέρει την ευθύνη διεξαγωγής των πτήσεων, έχει ως συνέπεια ότι ούτε ο «πραγματικός αερομεταφορέας» μπορεί να επικαλεσθεί «έκτακτες περιστάσεις», υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 3, του κανονισμού, σύμφωνα με την απόφαση της 17ης Απριλίου 2018, Krüsemann κ.λπ., C-195/172 ;

____________

1 ΕΕ 2004, L 46, σ. 1.

2 EU:C:2018:258