Преюдициално запитване от Curtea de Apel Constanţa (Румъния), постъпило на 10 април 2019 г. — Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea/SC Piscicola Tulcea SA

(Дело C-294/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Constanţa

Страни в главното производство

Въззивник–ответник в първоинстанционното производство: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Въззиваем-жалбоподател в първоинстанционното производство: SC Piscicola Tulcea SA

Преюдициален въпрос

Следва ли разпоредбите на член 2 [и] член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 година за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/20031 , както и разпоредбите на член 2 от Регламент (ЕО) № 1120/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 година за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители2 , да се тълкуват в смисъл, че не допускат национално законодателство, което при обстоятелства като тези на главното производство, изключва правата на плащане на селскостопанските производители с мотива, че използваните като обработваема земя съоръжения за аквакултури не представляват „земеделска площ“ по смисъла на член 2 от Регламент № 1120/2009, тъй като не се считат за площи, отговарящи на условията за подпомагане съгласно член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009?

____________

1 ОВ L 30, 2009 г., стр. 16.

2 ОВ L 316, 2009 г., стр. 1.