Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Constanţa (Rumunsko) 10. apríla 2019 – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea/SC Piscicola Tulcea SA

(vec C-294/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Constanţa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka – žalovaná v prvom stupni: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea

Odporkyňa – žalobkyňa v prvom stupni: SC Piscicola Tulcea SA

Prejudiciálna otázka

Majú sa ustanovenia článku 2 a článku 34 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/20031 , a tiež ustanovenia článku 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov2 , vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá za podmienok, aké nastali vo veci samej, vylučuje právo poľnohospodára na získanie príslušných príspevkov z dôvodu, že akvakultúrne zariadenia, ktoré využíva ako ornú pôdu, nepredstavujú „poľnohospodársku plochu“ podľa článku 2 nariadenia č. 1120/2009, keďže v súlade s článkom 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa nepovažujú za pôdu, na ktorú možno poskytnúť príspevok?

____________

1 Ú. v. EÚ L 30, 2009, s. 16.

2 Ú. v. EÚ L 316, 2009, s. 1.