Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Cour de cassation (Γαλλία) στις 26 Ιουνίου 2019 – Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier κατά Société Fromagère du Livradois SAS

(Υπόθεση C-490/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Cour de cassation

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

Αναιρεσίβλητη: Société Fromagère du Livradois SAS

Προδικαστικό ερώτημα

Έχουν τα άρθρα 13, παράγραφος 1, του κανονισμού 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 20061 , και, αντιστοίχως, του κανονισμού 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 20122 , την έννοια ότι απαγορεύουν αποκλειστικώς τη χρήση της καταχωρισμένης ονομασίας από τρίτον ή έχουν την έννοια ότι απαγορεύουν την παρουσίαση προϊόντος προστατευόμενου με ονομασία προέλευσης, ιδίως την αναπαραγωγή του σχήματος ή της εμφάνισης που το χαρακτηρίζει, η οποία είναι ικανή να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική καταγωγή του προϊόντος, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται η καταχωρισμένη ονομασία;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (ΕΕ 2006, L 93, σ. 12).

2     Κανονισμός (EE) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ 2012, L 343, σ. 1).