Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 15. mája 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Kamenz – Nemecko) – MC/ND

(vec C-827/18)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 53 ods. 2 a článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Lugánsky dohovor II – Článok 22 bod 1 – Spory v oblasti vecných práv k nehnuteľnostiam a nájmov nehnuteľností – Vrátenie príjmov z nájmu veci pred prevodom vlastníctva)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Kamenz

Účastníci konania

Žalobca: MC

Žalovaný: ND

Výrok

Článok 22 bod 1 prvý odsek Dohovoru o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, podpísaného 30. októbra 2007, ktorého uzavretie bolo schválené v mene Spoločenstva rozhodnutím Rady 2009/430/ES z 27. novembra 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že žalobu „v konaniach, ktorých predmetom sú vecné práva k nehnuteľnosti alebo nájom nehnuteľnosti“ v zmysle tohto ustanovenia nepredstavuje žaloba podaná nadobúdateľom nehnuteľnosti na zaplatenie sumy prijatej predávajúcim ako nájomné zaplatené treťou osobou, , keďže tento nadobúdateľ, hoci začal využívať uvedenú nehnuteľnosť v okamihu zaplatenia tejto sumy, nebol ešte z právneho hľadiska jej vlastníkom na základe platnej vnútroštátnej právnej úpravy.

____________

1 Ú. v. EÚ C 103, 18.3.2019.