Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Constanța (Romania) on esittänyt 12.4.2019 – Ira Invest SRL v. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Tulcea

(asia C-304/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Constanța

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ira Invest SRL

Vastapuoli: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Tulcea

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen (EU) N:o 1307/20131 4 artiklan 1 kohdan b, c, e ja f alakohtaa, 10 artiklaa, 21 artiklan 1 kohtaa ja 32 artiklan 1–5 kohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka nojalla pääasiassa esillä olevan kaltaisessa tilanteessa maanviljelijälle ei voida antaa tukioikeuksia, koska peltoalana käytetyt vesiviljelylaitosten maat eivät ole asetuksen 4 artiklassa tarkoitettua maatalousmaata?

____________

1 Yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 17.12.2013 annettu parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (EUVL 2013, L 347, s. 608).