Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Constanţa (Rumänien) den 12 april 2019 – Ira Invest SRL mot Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

(Mål C-304/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Constanţa

Parter i det nationella målet

Klagande: Ira Invest SRL

Motpart: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Tolkningsfråga

Ska artikel 4.1 b), c), e) och f), artikel 10, artikel 21.1 och artikel 32.1–32.5 i förordning (EU) nr 1307/20131 tolkas så, att de utgör hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken – under sådana omständigheter som är för handen i det nationella målet – en jordbrukare inte har rätt till stöd med motiveringen att den mark med vattenbruksanläggningar som används som åkermark inte utgör ”jordbruksareal” i den mening som avses i artikel 4 i förordningen?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 2013, s. 608).