Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Kammergericht Berlin (Γερμανία) στις 23 Μαΐου 2019 – BY

(Υπόθεση C-398/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Kammergericht Berlin

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Διωκόμενος: BY

Διωκτική αρχή: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Προδικαστικά ερωτήματα

Ισχύουν οι αρχές που απορρέουν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2016 στην υπόθεση Petruhhin (C-182/15)1 για την εφαρμογή των άρθρων 18 και 21 ΣΛΕΕ στην περίπτωση αιτήσεως τρίτου κράτους για την έκδοση πολίτη της Ένωσης ακόμη και όταν ο διωκόμενος έχει μεταφέρει το κέντρο των βιοτικών του συμφερόντων στο κράτος μέλος από το οποίο ζητείται η έκδοση σε χρονικό σημείο κατά το οποίο δεν ήταν ακόμη πολίτης της Ένωσης;

Υποχρεούται βάσει της αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2016 στην υπόθεση Petruhhin (C-182/15) το ενημερωθέν για αίτηση εκδόσεως κράτος μέλος καταγωγής να ζητήσει από το τρίτο κράτος που αιτείται την έκδοση να διαβιβάσει στο ίδιο τον φάκελο της υποθέσεως, προκειμένου να εξετάσει εάν θα αναλάβει τη δίωξη;

Υποχρεούται βάσει της αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2016 στην υπόθεση Petruhhin (C-182/15) το κράτος μέλος, από το οποίο ζητήθηκε από τρίτο κράτος η έκδοση πολίτη της Ένωσης, να αρνηθεί την έκδοση και να αναλάβει το ίδιο την ποινική δίωξη, εάν το εθνικό του δίκαιο του παρέχει τη δυνατότητα αυτή;

____________

1 EU:C:2016:630.