2019 m. gegužės 23 d. Kammergericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BY

(Byla C-398/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kammergericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Asmuo, kurio persekiojimas vykdomas: BY

Kita bylos šalis: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2016 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendime Petruhhin (C-182/15)1 suformuluoti SESV 18 ir 21 straipsnių taikymo principai trečiosios valstybės prašymo išduoti Sąjungos pilietį atveju galioja ir tada, kai reikalaujamas asmuo savo interesų centrą į prašomąją valstybę narę perkėlė tuo momentu, kai dar nebuvo Sąjungos pilietis?

2.    Ar, remiantis 2016 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimu Petruhhin, apie prašymą išduoti informuota gimtoji valstybė narė privalo kreiptis į prašančiąją trečiąją valstybę su prašymu persiųsti jai bylos medžiagą, kad galėtų įvertinti galimybę tęsti persekiojimą?

3.    Ar valstybė narė, kurios trečioji valstybė prašo išduoti Sąjungos pilietį, remdamasi 2016 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimu Petruhhin privalo atsisakyti jį išduoti ir pati tęsti baudžiamąjį persekiojimą, jei tai įmanoma pagal jos nacionalinės teisės aktus?

____________

1 EU:C:2016:630.