Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammergericht Berlin (Tyskland) den 23 maj 2019 – BY

(Mål C-398/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Kammergericht Berlin

Parter i det nationella målet

Klagande: BY

Motpart: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Tolkningsfrågor

Gäller principerna i EU-domstolens dom av den 6 september 2016 i målet Petruhhin (C-182/15)1 om tillämpningen av artiklarna 18 och 21 FEUF i händelse av en begäran från ett tredjeland om utlämning av en unionsmedborgare även om den tilltalade har flyttat centrum för sina intressen till den anmodade medlemsstaten vid en tidpunkt då han ännu inte var unionsmedborgare?

Är på grundval av domstolens dom av den 6 september 2016 i målet Petruhhin (C-182/15) den hemvistmedlemsstat som underrättats om en begäran om utlämning skyldig att av det anmodande tredjelandet begära att denna ska översända akterna för en prövning av övertagandet av lagföringen?

Är den medlemsstat som av ett tredjeland anmodas utlämna en unionsmedborgare på grundval av domstolens dom av den 6 september 2016 i målet Petruhhin (C-182/15) skyldig att vägra utlämning och själv överta lagföringen, om detta är möjligt enligt medlemsstatens nationella lagstiftning?

____________

1 EU:C:2016:630.