Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 11.4.2019 – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale v. VR

(asia C-303/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte suprema di cassazione

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Vastapuoli: VR

Ennakkoratkaisukysymys

Onko 25.11.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY1 11 artiklan 1 kohdan d alakohtaa ja maassa pitkään oleskelleiden ja maan kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka perusteella maassa pitkään oleskelleen kolmannen valtion kansalaisen perheenjäseniä ei oteta huomioon laskettaessa ydinperheen jäsenten lukumäärää perhetuen suuruuden määrittämiseksi, jos nämä asuvat siinä kolmannessa maassa, josta he ovat peräisin, kun taas jäsenvaltion kansalaisten osalta on säädetty tällaisten perheenjäsenten huomioon ottamisesta?

____________

1 Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25.11.2003 annettu neuvoston direktiivi 2003/109/EY (EUVL 2004, L 16, s. 44).