Определение на председателя на Съда от 5 юни 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Handelsgericht Wien — Австрия) — GB Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH, Volkswagen AG

(Дело C-244/19)1

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 182, 27.5.2019 г.