Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour du travail de Liège (Belgie) dne 24. června 2019 – Ville de Verviers v. J

(Věc C-483/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour du travail de Liège

Účastníci původního řízení

Žalobce: Ville de Verviers

Žalovaný: J

Předběžné otázky

Zbavuje okolnost, že se sociální partneři rozhodli prostřednictvím stanoviska Conseil national du travail č. 1342 využít možnosti vyloučení z působnosti dané rámcové dohody, uvedené v jejím ustanovení 2 písm. a) a b), belgického zákonodárce povinnosti přijmout ve vztahu k pracovním smlouvám uzavřeným v rámci zvláštního nebo veřejnými orgány podporovaného veřejného programu odborného vzdělávání, začleňování a rekvalifikace přesná, objektivní a konkrétní ustanovení, jejichž účelem by bylo pracovníkům přijatým na tato dotovaná pracovní místa zaručit dodržování cílů uvedené rámcové dohody?

Brání v případě záporné odpovědi na první otázku, tzn. v případě přetrvávajících povinností, k nimž se Belgický stát zavázal na základě směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o pracovních poměrech na dobu určitou1 , ustanovení 5 bod 1 písm. a) uvedené rámcové dohody vnitrostátnímu ustanovení, které tak jako článek 10 zákona ze dne 3. července 1978 o pracovních smlouvách umožňuje opakované použití pracovních smluv na dobu určitou, aniž by byly dodržovány striktní podmínky maximální doby a obnovování stanovené článkem 10bis téhož zákona, pokud veřejný zaměstnavatel prokáže „legitimní důvody“, které nejsou daným zákonem nijak blíže upřesněny, ale které odůvodňují toto časově neomezené opakované použití pracovních smluv na dobu určitou?

Stále v případě záporné odpovědi na první otázku, vyplývá z ustanovení 5 bodu 1 písm. a) uvedené rámcové dohody, že vnitrostátní soud, jemuž byl předložen spor mezi veřejným zaměstnavatelem a pracovníkem, kterého zaměstnal na základě po sobě jdoucích pracovních smluv na dobu určitou uzavřených v rámci různých programů odborného vzdělávání, začleňování a rekvalifikace, je povinen posuzovat platnost jejich obnovování ve světle „objektivních důvodů“ definovaných judikaturou Soudního dvora Evropské unie?

Mohou být v takovém případě „legitimní důvody“ uplatňované tímto veřejným zaměstnavatelem považovány ze „objektivní důvody“ odůvodňující po sobě jdoucí povahu těchto smluv na dobu určitou, aniž by byly dodrženy podmínky stanovené uvedeným článkem 10bis, za účelem předcházení a potírání zneužívání po sobě jdoucích pracovních smluv na dobu určitou v situacích, kdy jsou využívány nikoliv k pokrytí dočasných potřeb, ale k pokrytí stálých a dlouhodobých potřeb sociální soudržnosti v rámci pracovně znevýhodněné části obyvatelstva, a dále za účelem zohlednění zvláštních cílů sledovaných těmito smlouvami na pracovní začlenění uzavřenými v rámci této sociální politiky zvyšování zaměstnatelnosti vyvíjené Belgický státem a Valonskem, která je z velké části závislá na veřejných dotacích?

____________

1     Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. 1999, L 175, s. 43).