Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Liège (Belgicko) 24. júna 2019 – Ville de Verviers/J

(vec C-483/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour du travail de Liège

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ, pôvodný žalovaný: Ville de Verviers

Odporca, pôvodný žalobca: J

Prejudiciálne otázky

Vedie okolnosť, že sociálni partneri sa prostredníctvom vyššie uvedeného stanoviska č. 1342 Conseil national du travail (Národná rada práce, Belgicko) rozhodli využiť výnimku z pôsobnosti uvedenej rámcovej dohody, ktorá je ustanovená v doložke 2 [bode 2] písm. a) a b), k tomu, že belgický zákonodarca nemusí v súvislosti s pracovnými zmluvami uzatvorenými v rámci osobitného verejného alebo verejným orgánom financovaného programu odborného výcviku, začlenenia do pracovného procesu a odbornej rekvalifikácie prijať presné, objektívne a konkrétne ustanovenia zamerané na zaručenie cieľov uvedenej rámcovej dohody pre pracovníkov zamestnaných na týchto dotovaných pracovných miestach?

Ak je odpoveď na túto prvú otázku záporná, t.j. v prípade, že naďalej platia záväzky, ktoré na seba Belgicko implementáciou smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o práci na dobu určitú prevzalo1 , je vnútroštátne ustanovenie, ktoré, tak ako článok 10 loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (zákon o pracovných zmluvách z 3. júla 1978), povoľuje opakované uzatvorenie pracovných zmlúv na dobu určitú, pri ktorom nemusia byť dodržané prísne podmienky stanovené v článku 10a toho istého zákona pre maximálne trvanie a pre opakované uzatvorenie za predpokladu, že verejný zamestnávateľ preukáže „legitímne dôvody“, ktoré síce nie sú v uvedenom zákone inak spresnené, avšak odôvodňujú toto časovo neobmedzené využívanie predlžovania alebo opätovného dojednávania pracovných zmlúv na dobu určitú, v rozpore s doložkou 5 bod 1 písm. a) uvedenej rámcovej dohody?

Takisto, ak je odpoveď na prvú otázku záporná, vyplýva z doložky 5 bodu 1 písm. a) uvedenej rámcovej dohody pre vnútroštátny súd prejednávajúci spor medzi verejným zamestnávateľom a pracovníkom, ktorého tento zamestnal na základe pracovných zmlúv na dobu určitú opakovane uzatvorených v rámci rôznych projektov odborného výcviku, začlenenia do pracovného procesu a odbornej rekvalifikácie, povinnosť posúdiť platnosť ich opakovaného uzatvorenia z hľadiska „objektívnych dôvodov“ vymedzených judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie?

Možno v takomto prípade „legitímne dôvody“, na ktoré sa tento verejný zamestnávateľ odvoláva, považovať za „objektívne dôvody“, ktoré odôvodňujú opakované uzatvorenie týchto zmlúv na dobu určitú bez dodržania podmienok, ktoré sú stanovené v už citovanom článku 10a, jednak na účely boja proti zneužívaniu opakovaného uzatvorenia pracovných zmlúv na dobu určitú v situáciách, keď sú tieto zmluvy využité na pokrytie potrieb, pri ktorých nejde o dočasné potreby, ale o trvalé a dlhodobé potreby sociálnej súdržnosti u znevýhodneného obyvateľstva, a jednak na účely zohľadnenia špecifických cieľov, ktoré tieto zmluvy pracovnej integrácie uzatvorené v rámci tejto sociálnej politiky zamestnanosti vytvorenej Belgickom a Valónskym regiónom, ktorá je silne závislá na verejných dotáciách, sledujú?

____________

1 Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, 1999, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s 368).