Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 24.4.2019 – DA, FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL ja SC Multipack SRL v. Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Romania, Euroopan komissio ja Euroopan lennonvarmistusjärjestö (Eurocontrol)

(asia C-333/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel de Bruxelles (Belgia)

Pääasian asianosaiset

Valittajat: DA, FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL ja SC Multipack SRL

Muut osapuolet: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Romania, Euroopan komissio ja Euroopan lennonvarmistusjärjestö (Eurocontrol)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko valtiontuesta SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) 30.3.2015 annettu Euroopan komission päätös (EU) 2015/14701 käsitettävä siten, että siinä tarkoitetaan maksuja, jotka Romanian on maksettava myös siinä tapauksessa, että maksut peritään siltä 11.12.2013 annetun ICSID-välitystuomion sellaisen täytäntöönpanomenettelyn seurauksena, joka on pantu vireille muun jäsenvaltion kuin Romanian tuomioistuimissa?

Asetetaanko unionin oikeudessa itsessään automaattinen edellytys, että jäsenvaltion (muun kuin Romanian) tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi on saatettu kanne, joka koskee tämän jäsenvaltion kansallisten menettelysäännösten nojalla oikeusvoimaisen ICSID-välitystuomion täytäntöönpanomenettelyä, on sivuutettava tämä välitystuomio vain siitä syystä, että välitystuomion jälkeen annetussa Euroopan komission päätöksessä, joka ei ole lopullinen, katsotaan, että tämän välitystuomion täytäntöönpano on ristiriidassa Euroopan unionissa valtiontukiin sovellettavan järjestelmän kanssa?

Sallitaanko unionin oikeudessa, muun muassa vilpittömän yhteistyön periaatteessa tai oikeusvoimaa koskevassa periaatteessa, että jäsenvaltion (muun kuin Romanian) kansallinen tuomioistuin ei noudata ICSID-sopimuksesta johtuvia kansainvälisiä velvollisuuksiaan tilanteessa, jossa Euroopan komissio on antanut välitystuomion jälkeen päätöksen, jossa välitystuomion täytäntöönpanon katsotaan olevan ristiriidassa Euroopan unionissa valtiontukiin sovellettavan järjestelmän kanssa, vaikka Euroopan komissio osallistui välitysmenettelyyn (välitystuomiosta nostettu kumoamiskanne mukaan lukien) ja perusteli väitteitään Euroopan unionissa valtiontukiin sovellettavalla järjestelmällä?

____________

1 Valtiontuesta SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), jonka Romania on pannut täytäntöön – Välitysoikeuden 11.12.2013 antama tuomio, 30.3.2015 annettu komission päätös (EU) 2015/1470 (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 2112) (EUVL 2015, L 232, s. 43)