Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) στις 19 Απριλίου 2019 – Nobina Finland Oy

(Υπόθεση C-327/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Korkein hallinto-oikeus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Nobina Finland Oy

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Αντίκειται προς την οδηγία 2004/17/ΕΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί συντονισμού των διαδικασιών συνάψεως συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (οδηγία του 2004 για τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας) ερμηνεία σύμφωνα με την οποία, εφόσον επιτρέπεται υποβολή προσφοράς για περισσότερες ή για όλες τις παρτίδες της συμβάσεως, ο αναθέτων φορέας δύναται δυνάμει ρήτρας που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών να περιορίζει τον αριθμό των παρτίδων για τις οποίες είναι δυνατή σύναψη συμβάσεως με τον ίδιο προσφέροντα (περιοριστική ρήτρα);

2)    Με βάση την περιοριστική ρήτρα που περιλαμβάνεται στην επίμαχη προκήρυξη διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς με λεωφορεία, αν τα επιμέρους αντικείμενα της συμβάσεως που κατακυρώνονται στον ίδιο προσφέροντα υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό ημερών δρομολογίων που καθορίζεται στη ρήτρα, τότε το αντικείμενο της συμβάσεως που συγκεντρώνει τη μικρότερη βαθμολογική διαφορά μεταξύ της βέλτιστης και της δεύτερης καλύτερης προσφοράς, πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των οχημάτων του εν λόγω αντικειμένου, κατακυρώνεται στον προσφέροντα με τη δεύτερη καλύτερη προσφορά. Η εφαρμογή της περιοριστικής ρήτρας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο προσφέρων που έχει υποβάλει τη βέλτιστη προσφορά για το επίμαχο αντικείμενο να συνάψει βάσει της προκηρύξεως σύμβαση για συνολικά λιγότερες ημέρες δρομολογίων σε σύγκριση με τον προσφέροντα που υπέβαλε τη δεύτερη καλύτερη προσφορά για το αντικείμενο της συμβάσεως.

α)    Μπορεί για την εκτίμηση της εγκυρότητας της περιοριστικής ρήτρας να λαμβάνεται υπόψη το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που εικάζεται ότι θα προέκυπτε αν στην προκήρυξη του διαγωνισμού προβλεπόταν η ρήτρα αυτή, ή η εκτίμηση αυτή πρέπει να γίνεται κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο, ήτοι να αξιολογείται κατά πόσον η εφαρμογή τέτοιας ρήτρας, όπως η επίμαχη στην κύρια υπόθεση, είναι έγκυρη με βάση την οδηγία 2004/17/ΕΚ;

β)    Είναι κρίσιμες κατά την εκτίμηση της εγκυρότητας περιοριστικής ρήτρας, όπως η επίμαχη στην κύρια υπόθεση, οι περιστάσεις που παρατίθενται στην αιτιολογία της προσκλήσεως υποβολής προσφορών και αφορούν την προστασία του ανταγωνισμού στον τομέα της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς με λεωφορεία στην περιφέρεια του Ελσίνκι και τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου που συνεπάγεται η ανάληψη μεγάλου όγκου υπηρεσιών μεταφοράς καθώς και η θέση σε λειτουργία τροποποιημένων συγκοινωνιακών γραμμών για την ποιότητα της διεξαγωγής των μεταφορών;

____________

1 EE 2004, L 134, σ. 1.