Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 19. apríla 2019 – Nobina Finland Oy

(vec C-327/19)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Nobina Finland Oy

Ďalší účastníci konania: Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

Prejudiciálne otázky

Odporuje smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES1 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (odvetvová smernica z roku 2004) výklad, podľa ktorého obstarávateľ v situácii, v ktorej možno predložiť ponuku týkajúcu sa viacerých alebo všetkých častí zákazky, môže prostredníctvom doložky použitej vo výzve na predloženie ponuky obmedziť počet častí, ktoré sa môžu zadať jednému uchádzačovi (obmedzujúca doložka)?

Podľa obmedzujúcej doložky, ktorá je použitá v spornej výzve na súťaž týkajúcej sa autobusovej dopravy, v prípade, ak predmety zákazky zadané uchádzačovi prekračujú maximálny počet vozových dní stanovený v doložke, predmet zákazky, pri ktorom je rozdiel bodov medzi najlepšou a druhou najlepšou ponukou, vynásobený počtom vozidiel v rámci tohto predmetu zákazky, najmenší, prechádza na uchádzača, ktorý predložil druhú najlepšiu ponuku. Použitie obmedzujúcej doložky môže viesť k tomu, že uchádzačovi, ktorý predložil najlepšiu ponuku týkajúcu sa sporného predmetu zákazky, sa na základe výzvy na súťaž zadá celkovo menej vozových dní než uchádzačovi, ktorý predložil druhú najlepšiu ponuku týkajúcu sa tohto predmetu zákazky.

a)    Možno pri posudzovaní prípustnosti obmedzujúcej doložky vziať do úvahy, k akému konkrétnemu výsledku by mohlo viesť použitie obmedzujúcej doložky vo výzve na súťaž, alebo sa má táto otázka posúdiť abstraktne, takže použitie obmedzujúcej doložky, o akú ide v konaní vo veci samej, je podľa odvetvovej smernice z roku 2004 buď prípustné, alebo neprípustné?

b)    Majú pri posudzovaní prípustnosti obmedzujúcej doložky, o akú ide v konaní vo veci samej, význam okolnosti uvedené na odôvodnenie tejto doložky vo výzve na predloženie ponuky, ktoré súvisia so zachovaním konkurenčnej situácie v pravidelnej autobusovej doprave v regióne Helsinki a so znížením prevádzkového rizika pre kvalitu dopravných služieb, ktoré je spojené s prevzatím veľkého objemu dopravných služieb, ako aj s prevádzkovaním dopravných služieb na zmenených linkách?

____________

1 Ú. v. EÚ L 134, 2004, s. 1; Mim. vyd. 06/007, s. 19.