Преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 10 април 2019 г. — PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Дело C-292/19)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: PORR Építési Kft.

Ответник: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 90, параграфи 1 и 2 от Директивата за ДДС1 да се тълкува в смисъл, че държавите членки следва да допускат намаляване на данъчната основа за ДДС, ако може да се докаже, че данъчнозадълженото лице окончателно няма да получи напълно, нито отчасти насрещната престация по сключената от него сделка?

Трябва ли практиката на Съда на Европейския съюз, като се имат предвид в частност решения Almos, [C-337/13], точка 23, Di Maura, [C-246/16], точки 20—29, и по аналогия T-2, [C-396/16], точки 31—45, да се тълкува в смисъл, че от гледна точка на предвиденото в член 90, параграф 1 от Директивата за ДДС задължение на държавата членка за последващо намаляване на данъчната основа следва да се прави разграничение между хипотезата, в която е налице пълно или частично неплащане на дължимото от купувача като насрещна престация, и хипотезата, в която вземането на продавача е станало окончателно несъбираемо, така че в първата хипотеза държавата членка да може да използва предвидената в член 90, параграф 2 дерогация, докато във втората хипотеза въпросната дерогация е неприложима и съответно държавата членка трябва във всички случаи да допусне последващо намаляване на данъчната основа?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).