Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 16 april 2019 – XT mot Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Mål C-312/19)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i det nationella målet

Klagande: XT

Motpart: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Tolkningsfrågor

    Ska artikel 9.1 och artikel 193 i rådets direktiv 2006/112/EG1 av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt tolkas så, att under sådana omständigheter som de som föreligger i förevarande mål, kan en fysisk person såsom klaganden inte anses ha ”självständigt” bedrivit den (ekonomiska) verksamheten i fråga och därmed vara ensamt betalningsskyldig för mervärdesskatt för de omtvistade leveranserna, närmare bestämt, ska den beskattningsbara personen som är ansvarig för skyldigheten i fråga, vid tillämpning av artikel 9.1 och artikel 193 i direktiv 2006/112/EG, anses vara den gemensamma verksamheten/kompanjonskapet (deltagarna i den gemensamma verksamheten, i förevarande mål klaganden och hans kompanjon gemensamt) – som enligt nationell rätt inte anses vara en beskattningsbar person och inte utgör en juridisk person – och inte enbart en fysisk person såsom klaganden?

För det fall att den första frågan ska besvaras jakande, ska artikel 193 i direktiv 2006/112/EG tolkas så, att under sådana omständigheter som de som föreligger i förevarande mål, ska mervärdesskatt betalas av var och en av deltagarna (i förevarande mål klaganden och hans kompanjon) i en gemensam verksamhet/kompanjonskap – varvid gemensam verksamhet/kompanjonskap enligt nationell rätt inte anses vara en beskattningsbar person och inte är en juridisk person –, beräknad på den andel av varje betalning av vederlaget som de erhållit (eller kommer att erhålla), för beskattningsbara leveranser av fast egendom? Ska artikel 287 i direktiv 2006/112/EG tolkas så, att under sådana omständigheter som de som föreligger i förevarnade mål, ska den årsomsättning som avses i denna bestämmelse fastställas genom att beakta den totala inkomsten i den gemensamma verksamheten (som mottagits gemensamt av deltagarna i den gemensamma verksamheten)?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1.