Kasační opravný prostředek podaný dne 18. února 2019 Vans, Inc. proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 6. prosince 2018 ve věci T-848/16, Deichmann SE v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-125/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Vans, Inc. (zástupci: M. Hirsch, M. Metzner, advokáti)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Deichmann SE

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie (devátého senátu) ze dne 6. prosince 2018 ve věci T-848/16 a žalobu zamítl;

uložil společnosti Deichmann SE náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tribunál nesprávně vycházel z toho, že společnost Deichmann dostatečně prokázala starší ochranné známky; Tribunál vyložil příliš široce pojem „jiná rovnocenná písemnost“ podle pravidla 19 odst. 2 písm. a) bodu ii) (nyní čl. 7 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 2868/951 .

Na rozdíl od názoru Tribunálu se v případě výpisu z databáze TMView nejedná o „jinou rovnocennou písemnost ve smyslu pravidla 19 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení č. 2868/95; vyplývá to z jednoznačného znění ustanovení, které se vztahuje ohledně přípustných jiných rovnocenných písemností na druh a nikoli původ písemnosti, a dále z účelu ustanovení.

Výpis z databáze TMView nelze také z důvodu jejích vlastností považovat za opodstatněný důkaz.

Námitka by tedy měla být – jak správně konstatoval odvolací senát – zamítnuta již z důvodu chybějícího podloženého prokázání starších práv.

____________

1 Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, Úř. věst. 1995, L 303, s. 1.