Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court (Irlanti) on esittänyt 23.4.2019 – KS ja MHK v. International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Irlanti ja Attorney General

(asia C-322/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court

Pääasian asianosaiset

Valittajat: KS ja MHK

Vastapuolet: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Irlanti ja Attorney General

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko tulkittaessa yhtä unionin oikeudellista tointa, jota sovelletaan tietyssä jäsenvaltiossa, ottaa huomioon samaan aikaan annettu toinen oikeudellinen toimi, jota ei sovelleta kyseisessä jäsenvaltiossa?

Sovelletaanko vastaanottodirektiivin (uudelleenlaadittu) 2013/33/EU1 15 artiklaa henkilöön, josta on tehty Dublin III -asetuksen eli asetuksen (EU) N:o 604/20132 mukainen siirtopäätös?

Onko jäsenvaltio pannessaan täytäntöön vastaanottodirektiivin (uudelleenlaadittu) 2013/33/EU 15 artiklaa oikeutettu ottamaan käyttöön yleisen toimenpiteen, jonka mukaan kaikkien siirtopäätöstä tehtäessä tai sen tekemisen jälkeen aiheutuneiden viivästysten katsotaan johtuvan Dublin III -asetuksen eli asetuksen (EU) N:o 604/2013 nojalla siirrettävistä hakijoista?

Jos hakija lähtee jäsenvaltiosta, jossa hän ei ole hakenut kansainvälistä suojelua, ja matkustaa toiseen jäsenvaltioon, jossa hän hakee kansainvälistä suojelua ja jossa hänestä tehdään Dublin III -asetuksen eli asetuksen (EU) No 604/2013 mukainen päätös, jonka perusteella hänet siirretään takaisin ensimmäiseen jäsenvaltioon, voidaanko suojelua koskevan hakemuksen käsittelyn viivästymisen katsoa johtuvan hakijasta vastaanottodirektiivin (uudelleenlaadittu) 2013/33/EU 15 artiklaa sovellettaessa?

Jos hakija on siirrettävä toiseen jäsenvaltioon Dublin III -asetuksen eli asetuksen (EU) N:o 604/2013 nojalla, mutta siirto viivästyy, koska hakija on käynnistänyt judicial review -menettelyn, jonka seurauksena siirto lykkääntyy tuomioistuimen lykkäysmääräyksen perusteella, voidaanko kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyn viivästymisen katsoa johtuvan hakijasta vastaanottodirektiivin (uudelleenlaadittu) 2013/33/EU 15 artiklaa sovellettaessa joko yleisesti tai erityisesti silloin, kun kyseisessä menettelyssä todetaan, että judicial review -menettely on ilmeisen tai muutoin perusteeton tai sitä käytetään väärin?

____________

1 Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU (EUVL 2013, L 180, s. 96).

2 Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013 (EUVL 2013, L 180, s. 31).