Определение на Съда (състав по допускането на обжалване) от 15 юли 2019 г. —
Herrero Torres/EUIPO

(Дело C369/19 P)

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Допускане на обжалване — Член 170б от Процедурния правилник на Съда — Молба, от която не се установява значението на съответния правен въпрос за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Недопускане на обжалване по делото“

Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Молба за допускане на обжалване, от която не се установява значението на въпроса — Недопускане

(член 58а от Статута на Съда; член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 8—11)

Диспозитив

1)

Не допуска обжалване по делото.

2)

Г‑н José-Ramón Herrero Torres понася направените от него съдебни разноски.