Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein oikeus (Finland) op 25 juni 2019 – Syyttäjä en Tulli

(Zaak C-486/19)

Procestaal: Fins

Verwijzende rechter

Korkein oikeus

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: A en B

Verwerende partijen: Syyttäjä en Tulli

Prejudiciële vragen

Moet het Unierecht aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan de veroordeling van een namens een belastingplichtige onderneming handelende natuurlijke persoon tot een strafrechtelijke sanctie wegens niet-nakoming van de verplichtingen in verband met de op consumptie-ijsproducten geheven accijns, wanneer een belastingvrijstelling van andere ondernemingen die activiteiten in verband met soortgelijke producten uitoefenen, als een steunmaatregel in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU moet worden aangemerkt?

Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord: voldeed een nationaal belastingstelsel voor de heffing van accijnzen op consumptie-ijsproducten, als dat welk van kracht was tijdens het tijdvak waarin het strafbare feit werd gepleegd, aan het criterium van selectiviteit als bestanddeel van het begrip „staatssteun” in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU?

____________