Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Apelativen sad – Plovdiv (Bulharsko) 21. mája 2019 – trestné konanie proti OM

(vec C-393/19)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Apelativen sad – Plovdiv

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

OM

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 17 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že z dôvodu narušenia spravodlivej rovnováhy medzi všeobecným záujmom a požiadavkou ochrany vlastníckeho práva je neprípustná vnútroštátna právna úprava, akou je právna úprava Bulharskej republiky podľa článku 242 ods. 8 Nakazatelen kodeks (trestný zákonník, ďalej len „NK“), podľa ktorej prepravný prostriedok použitý na spáchanie závažnej formy pašovania a patriaci tretej osobe, ktorá nevedela a ani nemusela alebo nemohla vedieť o spáchaní trestného činu jej zamestnancom, sa má skonfiškovať v prospech štátu?

Má sa článok 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že je neprípustná vnútroštátna právna úprava, akou je právna úprava podľa článku 242 ods. 8 NK, podľa ktorej prepravný prostriedok patriaci tretej osobe, ktorá nie je osobou, ktorá trestný čin spáchala, môže byť skonfiškovaný bez toho, aby bol zabezpečený priamy prístup vlastníka k spravodlivosti na predloženie svojho stanoviska?

____________