Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 24. junija 2019 – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Zadeva C-480/19)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: E

Druga stranka: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 63 in 65 PDEU razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni razlagi, na podlagi katere dohodki, ki jih fizična oseba, ki prebiva na Finskem, prejme od kolektivnega naložbenega podjema za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje, ki je ustanovljen po statutu in ima sedež v drugi državi članici Unije, v smislu Direktive o investicijskih skladih 2009/65/ES1 (sklad KNPVP v obliki investicijske družbe), pri obdavčitvi dohodkov niso izenačeni z dohodki, prejetimi od finskega investicijskega sklada, ustanovljenega po pogodbenem pravu, v smislu iste Direktive (sklad KNPVP, ustanovljen po pogodbenem pravu), ker pravna oblika KNPVP, ustanovljenega v drugi državi članici, ne ustreza pravni strukturi domačega investicijskega sklada?

____________

1 Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL 2009, L 302, str. 32).