Преюдициално запитване от Krajský súd v Prešove (Словакия), постъпило на 25 юни 2019 г. — LH/PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

(Дело C-485/19)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Krajský súd v Prešove

Страни в главното производство

Ищец: LH

Ответник: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Преюдициални въпроси

A.

Противоречи ли на член 47 от Хартата на основните права на ЕС (наричан по-нататък „член 47 от Хартата“) и свързаното с него право на ефективна съдебна защита национална правна уредба като член 107, параграф 2 от Občianskeho zákonníka (Граждански кодекс на Словакия) относно погасяването на правото на потребителя след обективен давностен срок от три години, по силата на която правото на потребителя да иска връщане на изпълнена въз основа на неравноправна договорна клауза престация се погасява и тогава, когато потребителят не е в състояние да се запознае с неравноправната договорна клауза и давността тече дори когато потребителят не е знаел за неравноправния характер на договорната клауза?

Ако правната уредба, по силата на която въпреки незнанието на потребителя правото му се погасява след обективен срок от три години, е съвместима с член 47 от Хартата и с принципа на ефективност, запитващата юрисдикция има следните въпроси::

Противоречи ли на член 47 от Хартата и на принципа на ефективност национална съдебна практика, въз основа на която на потребителя е възложена тежестта на доказване пред съда на факта, че на лицата, действащи за сметка на кредитора, е известно, че той нарушава правата на потребителя, в настоящия случай, като не посочва точния ефективен годишен процент на разходите (ГПР), кредиторът нарушава законова норма, както и да докаже, знанието, че в такъв случай кредитът е безлихвен и като начислява лихва кредиторът се обогатява неоснователно?

При отрицателен отговор на въпроса в буква „А“, II. по отношение на кои лица измежду управителите, съдружниците или търговските представители на кредитора потребителят трябва да докаже, че им е известно изложеното в буква А, II?

При отрицателен отговор на въпроса в буква „А“, II. каква степен на познаване е достатъчна, за да се постигне целта, т.е. да се докаже умисълът на доставчика да наруши въпросната правна уредба относно финансовия пазар?

B.

Противоречи ли на действието на директивите и на практиката на Съда на ЕС, отразена в решения Rasmussen, C-441/14, EU:C:2016:278, Pfeiffer, C-397/01—C-403/01, EU:C:2004:584, т. 113 и 114, Kücükdeveci, C-555/07, EU:C:2010:21, т. 48, Impact, C 268/06, EU:C:2008:223, т. 100; Dominguez, C 282/10, т. 25 и 27, и Association de médiation sociale, C 176/12, EU:C:2014:2, т. 38, национална практика, въз основа на която националният съд стига до извод относно съответстващото тълкуване на правото на ЕС, без да прилага методи на тълкуване и без надлежно мотивиране?

Ако след прилагане на методи на тълкуване по-конкретно като телеологическо тълкуване, автентично тълкуване, историческо тълкуване, систематично тълкуване, логическо тълкуване (методът a contrario, методът reductione ad absurdum) и след прилагане на националното право в неговата цялост, за да се постигне целта по член 10, параграф 2, букви з) и и) от Директива 2008/481 (наричана по-нататък „Директивата“), съдът стигне до извода, че съответстващото на правото на Съюза тълкуване води до положение contra legem, възможно ли е в такъв случай по аналогия например с отношенията в случай на дискриминация или на защита на работниците и служителите, да се придаде директен ефект на посочената по-горе разпоредба от Директивата с оглед на защитата на търговците в отношенията с потребителите при договори за кредит и да не се приложи законовата разпоредба, която противоречи на правото на Съюза?

____________

1     Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ L 133, 2008 г., стр. 66).