A Krajský súd v Prešove (Szlovákia) által 2019. június 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LH kontra PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

(C-485/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Krajský súd v Prešove

Az alapeljárás felei

Felperes: LH

Alperes: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A.

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét (a továbbiakban: a Charta 47. cikke), a fogyasztó hatékony bírói jogorvoslathoz való jogát is beleértve, hogy azzal ellentétes az olyan jogi szabályozás, mint az Občianský zákonníknak [(szlovák polgári törvénykönyv)] a fogyasztót megillető 3 éves objektív elévülési időhöz való joga elévüléséről szóló 107. §-a (2) bekezdése, amelynek értelmében a fogyasztónak a tisztességtelen szerződési feltételből eredő teljesítés megtérítéséhez való joga abban az esetben is elévül, ha maga a fogyasztó nincs olyan helyzetben, hogy alaposan megvizsgálja a tisztességtelen szerződési feltételt, és ez az elévülési idő akkor is telik, ha a fogyasztó nem tudott a szerződési feltétel tisztességtelen jellegéről?

Amennyiben a fogyasztó joga tekintetében hároméves objektív elévülési időszakot előíró jogi szabályozás – a fogyasztó tudatosságának hiánya ellenére – összeegyeztethető a Charta 47. cikkével és a tényleges érvényesülés elvével, a kérdést előterjesztő bíróság arra kíván választ kapni, hogy:

ellentétes-e a Charta 47. cikkével és a tényleges érvényesülés elvével az olyan nemzeti gyakorlat, amelynek alapján a jogi eljárásokban a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a hitelező érdekében eljáró személyeknek tudomása volt arról a tényről, hogy a hitelező megsérti a fogyasztó jogait, a jelen ügyben tudomásuk volt arról, hogy a hitelező az évi teljeshiteldíj-mutató (THM) pontos megjelölésének elmulasztásával jogszabályi rendelkezést sért, valamint annak bizonyítása, hogy tudomásuk volt arról a tényről, hogy ilyen esetben a kölcsön kamatmentes, és hogy a hitelező a kamatok beszedése révén jogalap nélkül gazdagodott?

Abban az esetben, ha az A. rész 2) pontjában szereplő kérdésre nemleges választ kell adni, a fogyasztónak a hitelező ügyvezetői, tagjai vagy kereskedelmi képviselői közül mely személyekkel kapcsolatban kell bizonyítania, hogy azoknak tudomásuk volt az A. rész 2) pontjában foglalt kérdésben említettekről?

Abban az esetben, ha az A. rész 2) pontjában szereplő kérdésre nemleges választ kell adni, milyen fokú tudomással kell rendelkezni a cél eléréséhez, vagyis annak bizonyításához, hogy a szolgáltató szándékosan sértette meg a szóban forgó pénzügyi piaci szabályozást?

B.

Ellentétes-e az irányelvek joghatásaival és az Európai Unió Bíróságának e tekintetben releváns ítélkezési gyakorlatával – ezen belül a Rasmussen ítélettel (C-441/14, EU:C:2016:278), a Pfeiffer ítélettel (C-397/01–C-403/01, EU:C:2004:584, 113. és 114. pont) a Kücükdeveci ítélettel (C-555/07, EU:C:2010:21, 48. pont) az Impact ítélettel (C-268/06, EU:C:2008:223, 100. pont) a Dominguez ítélettel (C-282/10, 25. és 27. pont) és az Association de médiation sociale ítélettel (C-176/12, EU:C:2014:2, 38. pont) – az olyan nemzeti gyakorlat, amelynek alapján a nemzeti bíróság értelmezési módszerek alkalmazása és kellő indokolás nélkül jutott az uniós joggal összhangban álló értelmezéssel kapcsolatos következtetésre?

Abban az esetben, ha a bíróság értelmezési módszerek – köztük különösen a teleologikus értelmezés, a hiteles értelmezés, a történeti értelmezés, a rendszertani értelmezés, a logikai értelmezés (az a contrario módszer, a reductio ad absurdum módszerének) – alkalmazását, valamint a nemzeti jog egészének alkalmazását követően a 2008/48 irányelv1 (a továbbiakban: irányelv) 10. cikke (2) bekezdésének h) és i) pontjában meghatározott cél megvalósítása érdekében arra a következtetésre jut, hogy az uniós joggal összhangban álló értelmezés egy contra legem helyzetet eredményez, elismerhető-e – például a munkavállalók hátrányos megkülönböztetése vagy védelme esetében fennálló jogviszonyok analógiájára – az irányelv fent említett rendelkezésének közvetlen hatálya a hiteljogviszonyok keretében a vállalkozóknak a fogyasztókkal szembeni védelme tekintetében, és mellőzhető-e az uniós joggal összhangban nem álló jogszabályi rendelkezés alkalmazása?

____________

1 A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 133., 66. o.)