Kasační opravný prostředek podaný dne 17. července 2019 ABLV Bank AS proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 6. května 2019 ve věci T-281/17, ABLV Bank v. Evropská centrální banka (ECB)

(Věc C-551/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: ABLV Bank AS (zástupci: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Další účastnice řízení: Evropská centrální banka (ECB)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu ze dne 6. května 2019 ve věci T-281/18;

prohlásil, že žaloba na neplatnost je přípustná;

vrátil věc Tribunálu, aby rozhodl o žalobě na neplatnost; a

uložil ECB, aby nahradila náklady řízení vynaložené navrhovatelkou a náklady řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhovatelka uplatňuje dva důvody kasačního opravného prostředku vycházející z toho:

že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení a porušil článek 263 SFEU tím, že nezaložil své usnesení na rozhodnutí, které ECB skutečně přijala.

že napadené usnesení je založeno na nesprávném výkladu čl. 18 odst. 1 SRMR1 .

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. 2014, L 225, s. 1).