Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 6 maja 2019 r. w sprawie T-283/18, Bernis i in. / Europejski Bank Centralny (EBC), wniesione w dniu 17 lipca 2019 r. przez Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA

(Sprawa C-552/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (przedstawiciele: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Europejski Bank Centralny (EBC)

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o:

uchylenie postanowienia Sądu z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie T-283/18;

stwierdzenie dopuszczalności skargi zmierzającej do stwierdzenia nieważności;

przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpatrzenia w celu rozpoznania skargi zmierzającej do stwierdzenia nieważności;

obciążenie EBC kosztami wnoszących odwołanie i kosztami postępowania odwoławczego.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący podnosi dwa zarzuty na poparcie swego odwołania:

Naruszenie przez Sąd art. 263 TFUE poprzez brak oparcie swojego postanowienia na rzeczywiście podjętej przez EBC decyzji.

Zaskarżone postanowienie jest oparte na nieprawidłowej wykładni art. 18 ust. 1 SRMR1 .

____________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. 2014, L 225, s. 1).