Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van beroep te Brussel (Belgia) on esittänyt 4.7.2019 – AZ v. Openbaar Ministerie, YU ja ZV

(asia C-510/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hof van beroep te Brussel (Belgia)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: AZ

Vastapuolet: Openbaar Ministerie, YU ja ZV

Ennakkoratkaisukysymykset

1.1.    Onko puitepäätöksen1 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ilmaisu ”oikeusviranomainen” unionin oikeuden itsenäinen käsite?

1.2.    Mikäli ensimmäisen kysymyksen ensimmäiseen alakysymykseen vastataan myöntävästi: minkä kriteerien perusteella voidaan vahvistaa, onko pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta vastaavan jäsenvaltion viranomainen tällainen oikeusviranomainen ja sen täytäntöön panema eurooppalainen pidätysmääräys siten tällainen oikeudellinen päätös?

1.3.    Jos ensimmäisen kysymyksen ensimmäiseen alakysymykseen vastataan myöntävästi: kuuluuko Alankomaiden Openbaar Ministerie (yleinen syyttäjävirasto) ja täsmällisemmin Officier van Justitie (syyttäjä) puitepäätöksen 6 artikla 2 kohdassa tarkoitetun oikeusviranomaisen käsitteen piiriin ja onko tämän viranomaisen täytäntöön panema eurooppalainen pidätysmääräys siten oikeudellinen päätös?

1.4.    Jos ensimmäisen kysymyksen kolmanteen alakysymykseen vastataan myöntävästi: voidaanko sallia, että oikeusviranomainen, tarkemmin sanottuna Overleveringskamer te Amsterdam (Amsterdamin luovuttamisasioita käsittelevä tuomioistuin), arvioi alkuperäistä luovuttamista puitepäätöksen 15 artiklan mukaisesti, jolloin kunnioitetaan muun muassa kyseisen henkilön oikeutta tulla kuulluksi ja oikeutta saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa, kun taas puitepäätöksen 27 artiklan mukaisesta täydentävästä luovuttamisesta päättää toinen viranomainen, nimittäin syyttäjä, jolloin kyseisen henkilön oikeutta tulla kuulluksi tai oikeutta saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ei taata, minkä takia puitepäätös ei selvästikään ole sisäisesti johdonmukainen, mille ei ole minkäänlaisia kohtuullisia perusteluja?

1.5.    Jos ensimmäisen kysymyksen kolmanteen ja neljänteen alakysymykseen vastataan myöntävästi: onko puitepäätöksen 14, 19 ja 27 artiklaa tulkittava siten, että yleisen syyttäjäviraston, joka on täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen, on ensin kunnioitettava kyseisen henkilön oikeutta tulla kuulluksi ja oikeutta saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ennen kuin voidaan antaa suostumus syytteeseenpanoa, tuomitsemista tai säilöön ottamista varten vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanemiseksi ennen kyseistä luovuttamista tehdystä, muusta kuin luovuttamisen perusteena olleesta rikoksesta?

2.    Onko Amsterdamin arrondissementin yleisen syyttäjäviraston syyttäjä, joka soveltaa eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä annetun Euroopan neuvoston puitepäätöksen täytäntöönpanosta 29.4.2004 annetun Alankomaiden lain (Nederlandse Wet van 29 april 2004 tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie) 14 §:ää, puitepäätöksen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen, joka on luovuttanut luovutettavaksi pyydetyn henkilön ja joka voi antaa puitepäätöksen 27 artiklan 3 kohdan g alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitetun suostumuksen?

____________

1 Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehty neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS (EYVL 2002, L 190, s. 1).