Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 13 Μαΐου 2019 – Benedetti Pietro e Angelo S.S. κ λπ. κατά Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Υπόθεση C-377/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Consiglio di Stato

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείοντες: Benedetti Pietro e Angelo S.S., Capparotto Giampaolo e Lorenzino S.S., Gonzo Dino S.S., Soc. Agr. Semplice F.Lli Isolan, Mantovani Giuseppe e Giorgio S.S., Azienda Agricola Padovani Luigi, Az. Agr. La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. S.S., Azienda Agricola Mastrotto Giuseppe

Αναιρεσίβλητη: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Προδικαστικό ερώτημα

Σε περίπτωση όπως η περιγραφόμενη, αντιτίθεται το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) 595/20041 σε εθνική διάταξη, όπως αυτή του άρθρου 9 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου 49/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παράγραφος 3, της πράξης νομοθετικού περιεχομένου 157 της 24ης Ιουνίου 2004, η οποία προέβλεψε ως κριτήριο προσδιορισμού της κατηγορίας προτεραιότητας στην οποία πρέπει να επιστραφεί η αχρεωστήτως καταβληθείσα εισφορά την κανονική μηνιαία καταβολή από τον αγοραστή;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 595/2004 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1788/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΕΕ 2004, L 94, σ. 22).