Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 22. mail 2019 – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni versus BT Italia SpA jt

(kohtuasi C-399/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Vastustajad apellatsioonimenetluses: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, PosteMobile SpA, Vodafone Italia SpA

Eelotsuse küsimused

Kas liikmesriigi õigusnormid, mis jätavad direktiivi 2002/20/EÜ1 kohaselt loa saanud isikute katta riigi reguleeriva asutuse kogukulud, mis tulenevad kõigi tema ülesannete korraldusest ja täitmisest, sealhulgas reguleerimise, järelevalve, vaidluste lahendamise ja sanktsioonide määramise ülesannetest, mis on riigi reguleerivale asutusele usaldatud elektroonilist sidet puudutava Euroopa raamistikuga (mis on sätestatud direktiivides 2002/19/EÜ2 , 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ3 ja 2002/22/EÜ4 ), on direktiivi 2002/20/EÜ artikliga 12 vastuolus; või kas selle direktiivi artikli 12 lõike 1 punktis a nimetatud tegevused piirduvad riigi reguleeriva asutuse eelreguleerimistegevusega?

Kas direktiivi 2002/20/EÜ artikli 12 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et riigi reguleeriva asutuse halduskulude ja laekunud tasude a) iga-aastase ülevaate võib avaldada liikmesriigis kehtivate avaliku sektori raamatupidamisarvestuse õigusnormide kohaselt pärast selle eelarveaasta lõppu, mil need haldustasud on laekunud; b) iga-aastane ülevaade võimaldab riigi reguleerival asutusel teha „vajalikku korrigeerimist“ ka seoses varasemate eelarveaastatega?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta (loadirektiiv) (EÜT 2002, L 108, lk 21; ELT eriväljaanne 13/29, lk 337).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta (juurdepääsu käsitlev direktiiv) (EÜT 2002, L 108, lk 7; ELT eriväljaanne 13/29, lk 323).

3     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (EÜT 2002, L 108, lk 33; ELT eriväljaanne 13/29, lk 349).

4     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv) (EÜT 2002, L 108, lk 51; ELT eriväljaanne 13/29, lk 367).