Recurs introdus la 26 iulie 2019 de European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 22 mai 2019 în cauza T-604/15, Ertico - ITS Europe/Comisia

(Cauza C-572/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) (reprezentanți: M. Wellinger și K. T'Syen, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului din 22 mai 2019 în cauza T-604/15;

anularea deciziei atacate1 și confirmarea statutului de IMM (microîntreprindere ori întreprindere mică sau mijlocie) al recurentei; și

obligarea Comisiei la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate în această procedură, inclusiv în procedura în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă trei motive.

1)    Hotărârea atacată este viciată de o eroare de drept în măsura în care prin aceasta se constată că (i) secțiunile 1.2.6 și 1.2.7 din anexa la Decizia 2012/838/UE2 a Comisiei din 18 decembrie 2012 privind adoptarea normelor care asigură verificarea coerentă a existenței și a statutului juridic, precum și a capacității operaționale și financiare a participanților la acțiunile indirecte susținute prin granturi în temeiul celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative și în temeiul celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și formare în domeniul nuclear și (ii) articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 58/20033 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare vizează căi de atac diferite.

2)    Hotărârea atacată aplică în mod greșit și încalcă Recomandarea privind IMM-urile4 și încalcă principiile fundamentale legale al securității juridice și protecției încrederii legitime (și, prin urmare, este viciată de o eroare de drept) în măsura în care prin aceasta se constată că este permis în mod legal să se refuze recurentei statutul de IMM în temeiul „obiectivului și spiritului” Recomandării privind IMM-urile în pofida faptului că recurenta îndeplinește în mod formal criteriile Recomandării privind IMM-urile (ceea ce nu este contrazis de hotărârea atacată).

3)    Hotărârea atacată este viciată de o eroare vădită apreciere și nevalidă pe fond, în măsura în care prin aceasta se constată că recurenta „nu se confrunta cu dezavantajele pe care IMM-urile le suportă în mod obișnuit” (și că, prin urmare, recurenta nu ar fi o IMM potrivit „obiectivului și spiritului” Recomandării privind IMM-urile).

____________

1 Decizia din 18 august 2015 a Comitetului de validare al Comisiei Europene.

2 JO 2012, L 359, p. 45.

3 JO 2003, L 11, p. 1, Ediție specială, 01/vol. 8, p. 256.

4 Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO 2003, L 124, p. 36).