Жалба, подадена на 11 юни 2019 г. от SA Close, Cegelec срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 9 април 2019 г. по дело T-259/15, Close и Cegelec/Парламент

(Дело C-447/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: SA Close, Cegelec (представители: J.-L. Teheux, J.-M. Rikkers, avocats)

Друга страна в производството: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

да отмени обжалваното съдебно решение

а следователно, да уважи исканията, отправени от жалбоподателите в първоинстанционното производство и съответно да отмени решението от 19 март 2015 г., с което Парламентът възложил обществената поръчка за строителство по „ проекта за разширяване и обновяване на сградата [Konrad Adenauer] в Люксембург“, обособена позиция 73 (електроенергийна инсталация), референтен № INLO-D-UPIL-T-14-A04, на временното сдружение ENERGIE-KAD (съставено от дружествата MERSCH et SCHMITZ PRODUCTION SARL и ENERGOLUX SA) и така не избрал офертата на жалбоподателите;

да осъди Парламента да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Според жалбоподателите Общият съд не изпълнил задължението си да изложи мотиви по смисъла на член 296 ДФЕС, на член 113, параграф 2 от Финансовия регламенти на член 161, параграфи 2 и 3 от Правилата за прилагане на Финансовия регламент.

Освен това Общият съд изопачил смисъла на второто основание, повдигнато в първоинстанционното производство, придал неправилно значение на понятието за явна грешка в преценката, на принципа на добра администрация и на произтичащите от това задължения и допуснал грешка в анализа, довела до изопачаване на фактите и доказателствата.

Накрая, според жалбоподателите обжалваното съдебно решение не е достатъчно мотивирано и изобщо не дава отговор на някои от повдигнатите от тях доводи.

____________