Kasační opravný prostředek podaný dne 14. června 2019 Amador Rodriguez Prieto proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 4. dubna 2019 ve věci T-61/18, Rodriguez Prieto v. Komise

(Věc C-457/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Amador Rodriguez Prieto (zástupci: S. Orlandi, T. Martin, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 4. dubna 2019 ve věci T-61/18 v rozsahu, v němž zamítá žalobu na náhradu morální újmy žalobce;

uložil Komisi, aby žalobci nahradila utrpěnou morální újmu zaplacením paušálně stanovené částky ve výši 100 000 eur;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Žalobce tvrdí, že napadený rozsudek je stižen nesprávným právním posouzením, pokud jde o závadnou povahu jednání Komisi vůči žalobci v průběhu trestního řízení, zejména s ohledem na jeho postavení oznamovatele (whistleblower) na počátku „aféry Eurostat“.

____________