Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Koszalinie (Polska) w dniu 21 lutego 2019 r. – V.C. Sp. z o.o. przeciwko P.K.

(Sprawa C-150/19)

Język postępowania: polski

Sąd odsyłający

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: V.C. Sp. z o.o.

Strona pozwana: P.K.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 4 czerwca 2019 r. postanowił, że sprawa C-150/19 zostaje wykreślona z rejestru Trybunału.

____________