Odvolanie podané 2. augusta 2019: Deutsche Lufthansa AG proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 17. mája 2019 vo veci T-764/15, Deutsche Lufthansa AG/Európska komisia

(vec C-594/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Deutsche Lufthansa AG (v zastúpení: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia a Land Rheinland-Pfalz

Návrhy odvolateľky

zrušiť uznesenie Všeobecného súdu zo 17. mája 2019 vo veci T-764/15,

vyhovieť návrhu podanému na prvom stupni a zrušiť rozhodnutie Komisie SA.32833 z 1. októbra 20141 , ktorého sa tento návrh týka,

subsidiárne, vrátiť vec na nové rozhodovanie Všeobecnému súdu, a

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Vo svojom odvolaní odvolateľka uvádza okrem iného nasledujúce dôvody:

Žalobkyňa bola aktívne legitimovaná na podanie žaloby už po vydaní rozsudku vo veci Montessori2 . Je tomu tak preto, že poskytnutie úveru zo združenej hotovosti vo výške 45 miliónov eur v prospech letiska Frankfurt-Hahn GmbH predstavuje režim štátnej pomoci. Navyše finančné prostriedky z tohto úveru plynuli preukázateľne spoločnosti Ryanair.

Ak by sa použila tzv. judikatúra Mory3 , musela by sa podporne uplatniť prvá alternatíva. Komisia nezohľadnila podstatné skutkové okolnosti a dodatočné zvýhodnenia. Z dôvodu porušenia procesných práv žalobkyne nie je možné sa domnievať, že Komisia uskutočnila riadne vyšetrovacie konanie. Aj v tomto prípade bola žalobkyňa osobne dotknutá a teda oprávnená podať žalobu.

Subsidiárne je žaloba prípustná aj v prípade použitia druhej alternatívy, tzv. judikatúry Mory, podľa ktorej by žalobkyňa musela preukázať, že jej postavenie na trhu bolo pomocou značne dotknuté. V takomto prípade totiž dochádza k obráteniu dôkazného bremena, prinajmenšom však k jeho zmierneniu v prospech žalobkyne, keďže Komisia svojvoľne utajila jej známe pre rozhodnutie relevantné skutočnosti. Iba subsidiárne možno konštatovať, že žalobkyňa skutočne tiež preukázala takéto podstatné dotknutie. Iné právne posúdenie zo strany Všeobecného súdu prekračuje hranice judikatúry Súdneho dvora a je založené na právne nesprávnom chápaní relevantného trhu. V tomto smere Všeobecný súd skresľuje a obmedzuje opis skutkových okolností zo strany žalobkyne, pozmeňuje obsah napadnutého uznesenia a porušuje pravidlá o dôkaznom bremene.

____________

1 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/788 z 1. októbra 2014 o štátnej pomoci SA.32833 (2011/C) (ex 2011/NN), ktorú poskytlo Nemecko v súvislosti s mechanizmom financovania letiska Frankfurt Hahn zavedeným v rokoch 2009 až 2011 (Ú. v. EÚ L 134, 2016, s. 1).

2 Rozsudok Súdneho dvora zo 6. novembra 2018, Scuola Elementare Maria Montessori Srl a i. (C-622/16 P až C-624/16 P, EU:C:2018:873).

3 Rozsudok Súdneho dvora zo 17. septembra 2015, Mory SA a i./Európska komisia (C-33/14 P, EU:C:2015:609).