Överklagande ingett den 2 augusti 2019 av Deutsche Lufthansa AG av det beslut som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 17 maj 2019 i mål T-764/15, Deutsche Lufthansa AG mot Europeiska kommissionen

(Mål C-594/19 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Deutsche Lufthansa AG (ombud: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Land Rheinland-Pfalz

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens beslut av den 17 maj 2019 i mål T-764/15,

bifalla den talan som väckts i första instans och ogiltigförklara bakomliggande kommissionsbeslut SA.32833 av den 1 oktober 2014, 1

i andra hand, återförvisa målet till tribunalen, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden åberopar i huvudsak följande grunder till stöd för sitt överklagande:

Klaganden hade redan talerätt i enlighet med domen i målet Montessori.2 Detta eftersom beviljandet av ett lån från likviditetspoolen på 45 miljoner euro till förmån för Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH utgör en stödplan. Vidare gick medlen från detta lån bevisligen till Ryanair.

Om det så kallade Mory-målet3 tillämpas, bör den första alternativa lösningen tillämpas. Kommissionen beaktade inte grundläggande fakta och tilläggsfördelar. På grund av ett åsidosättande av klagandens processuella rättigheter, kan kommissionen inte anses ha tillämpat ett korrekt utredningsförfarande. Även i detta fall var klaganden personligen berörd och hade därför talerätt.

I andra hand ska talan tas upp till prövning även då den andra alternativa lösningen tillämpas enligt den rättspraxis som utvecklats i Mory-målet, enligt vilken klaganden behöver visa att dess ställning på marknaden väsentligt påverkades av stödet. I det fallet är bevisbördan omvänd, eller åtminstone lättare till förmån för klaganden, eftersom kommissionen skönsmässigt dolde relevanta uppgifter som den hade kännedom om. Det är endast i andra hand som klaganden gör gällande att den faktiskt har bevisat att den påverkades väsentligt. Tribunalens rättsliga bedömning, varigenom den motsatta slutsatsen drogs, går utöver EU-domstolens rättspraxis och grundar sig på en rättsligt felaktig bedömning av den relevanta marknaden. I det hänseendet har tribunalen förvrängt och inskränkt klagandens påstående om de faktiska omständigheterna, förändrat innehållet i det aktuella beslutet och åsidosatt reglerna om bevisbördan.

____________

1     Kommissionens beslut (EU) 2016/788 av den 1 oktober 2014 om det statliga stöd SA.32833 (11/C) (f.d. 11/NN) som Tyskland har genomfört avseende finansieringen av flygplatsen Frankfurt-Hahn under perioden 2009–2011 (EUT L 134, 2016, s. 1).

2     Domstolens dom av den 6 november 2018, Scuola Elementare Maria Montessori Srl m.fl. (C-622/16 P–C-624/16 P, EU:C:2018:873).

3     Domstolens dom av den 17 september 2015, Mory SA m.fl. mot Europeiska kommissionen (C-33/14 P, EU:C:2015:609).