Euroopa Keskpanga 22. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 13. märtsi 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-730/16: Espírito Santo Financial Group versus EKP

(kohtuasi C-396/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Keskpank (esindajad: F. Malfrère, M. Ioannidis, Rechtsanwalt H.-G. Kamann)

Teine menetlusosaline: Insolvent Estate of Espírito Santo Financial Group SA

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 13. märtsi 2019. aasta otsuse resolutsiooni punkt 1 kohtuasjas T-730/16: Insolvent Estate of Espírito Santo Financial Group SA vs. Euroopa Keskpank;

jätta hagi samuti rahuldamata osas, mis puudutab EKP keeldumist avaldada laenusumma, mis on esitatud selle protokolli väljavõttes, milles kajastub EKP nõukogu 28. juuli 2014. aasta otsus;

teise võimalusena saata asi tagasi Üldkohtusse otsuse tegemiseks;

mõista esimese kohtuastme hagejalt ja vastustajalt välja kaks kolmandikku (2/3) kohtukuludest ning EKP-lt välja üks kolmandik (1/3) kohtukuludest.

Väited ja peamised argumendid

Esimene ja ainus väide: rikutud on Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „põhikiri“) artiklit 10.4 ja otsuse 2004/2581 artikli 4 lõike 1 punkti a.

EKP väidab, et Üldkohus on valesti tõlgendanud ja kohaldanud põhikirja artiklit 10.4 ja otsuse 2004/258 artikli 4 lõike 1 punkti a, märkides apellatsioonkaebuse esemeks olevas kohtuotsuses, eelkõige punktides 39, 53–63 ning 111 ja 138, et nõukogu peab oma diskretsiooni oma protokollide avaldamisega seoses teostama otsuses 2004/258 kehtestatud tingimustel (punkt 60), mis konkreetsel juhul tähendab, et EKP on kohustatud esitama põhjendused, milles selgitatakse, kuidas selle teabega tutvumine, mis sisaldub nõukogu koosolekute protokollides, mis kajastavad viimase otsuseid, konkreetselt ja tegelikult kahjustavad avalikku huvi, arvestades otsuseid tegevate EKP organite arutelu konfidentsiaalsust (punkt 61).

Põhikirja artiklis 10.4 on sätestatud üldpõhimõte, et teave, mis sisaldub nõukogu aruteludes, tuleb hoida konfidentsiaalsena, selleks et kaitsta EKP sõltumatust ja tõhusust. See esmase õiguse reegel, mida ei saa tuletada teisesest õigusest, kehtib ka nõukogu otsuseid kajastavate protokollide osade kohta. Seda kinnitatakse otsuse 2004/258 artikli 4 lõike 1 punkti a esimeses taandes, mida seetõttu tuleb alati tõlgendada koos põhikirja artikliga 10.4. Nõukogu arutelude, sealhulgas otsuste konfidentsiaalsuse üldpõhimõttest, nagu on sätestatud põhikirja artiklis 10.4, tuleneb, et EKP ei pea oma otsust teha oma arutelude tulemus avalikuks allutama samadele sisulistele ja menetluslikele nõuetele, nagu on sätestatud otsuses 2004/258. Eelkõige ei pea EKP oma otsuse põhjendamisel selgitama, miks nõukogu selliste protokollide avalikustamine konkreetselt ja tegelikult kahjustab avalikku huvi osas, mis puudutab nõukogu arutelude konfidentsiaalsust.

____________

1 Euroopa Keskpanga 4. märtsi 2004. aasta otsus 2004/258 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Keskpanga dokumentidele (ELT 2004, L 80, lk 42).