Appell ippreżentat fit-22 ta’ Mejju 2019 minn Il-Bank Ċentrali Ewropew mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-13 ta’ Marzu 2019 fil-Kawża T-730/16, Espírito Santo Financial Group vs BĊE

(Kawża C-396/19 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellant: Il-Bank Ċentrali Ewropew (rappreżentanti: F. Malfrère, M. Ioannidis, Aġenti, H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)

Parti oħra fil-proċedura: Massa insolventi ta’ Espírito Santo Financial Group SA

Talbiet

L-appellant jitlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

tannulla l-punt 1 tad-dispożittiv tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Marzu 2019, Massa insolventi ta’ Espírito Santo Financial Group SA vs Il-Bank Ċentrali Ewropew (T-730/16);

tiċħad l-appell anki f’dak li jirrigwarda r-rifjut tal-BĊE li jiżvela l-ammont tal-kreditu fis-siltiet tal-minuti li jirreġistraw id-deċiżjoni tal-Bord tal-Gvernaturi tal-BĊE tat-28 ta’ Lulju 2014;

alternattivament, tibgħat il-kawża lura għall-ġudizzju quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea;

tikkundanna lir-rikorenti fl-ewwel istanza u appellata għall-ħlas ta’ żewġ terzi (2/3), u lill-BĊE għal terz (1/3) tal-ispejjeż tal-proċeduri.

Aggravji u argumenti prinċipali

L-ewwel u l-uniku aggravju: ksur tal-Artikolu 10.4 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (iktar ’il quddiem l-“Istatut”) u l-ewwel inċiż tal-Artikolu 4(1)(a) tad-Deċiżjoni 2004/258 1 .

817/5000

Il-BĊE jsostni li l-Qorti Ġenerali interpretat u applikat b’mod żbaljat l-Artikolu 10.4 tal-Istatut u l-ewwel inċiż tal-Artikolu 4(1)(a) tad-Deċiżjoni 2004/258, billi fis-sentenza appellata ddeċidiet, b’mod partikolari fil-punti 39, 53-63 kif ukoll 111 u 138, li d-diskrezzjoni tal-Bord tal-Gvernaturi dwar l-iżvelar tal-minuti tiegħu għandha tiġi eżerċitata fid-dawl tal-kundizzjonijiet stabbiliti fid-Deċiżjoni 2004/258 (punt 60), li jfisser, fil-każ partikolari, li l-BĊE huwa obbligat li jipprovdi motivazzjoni li tispjega kif l-iżvelar ta’ informazzjoni li tinsab fil-minuti tal-proċedimenti tal-Bord tal-Gvernaturi li jirreġistraw deċiżjonijiet tal-Bord tal-Gvernaturi jista’ speċifikament u effettivament jimmina l-interess pubbliku fir-rigward tal-kunfidenzjalità tal-proċeduri tal-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-BĊE (punt 61).

L-Artikolu 10.4 tal-Istatut jistabbilixxi l-prinċipju ġenerali li l-informazzjoni li hija parti mill-proċeduri tal-Bord tal-Gvernaturi għandha tinżamm kunfidenzjali sabiex titħares l-indipendenza u l-effettività tal-BĊE. Din ir-regola tad-dritt primarju, li fir-rigward tagħha ma jistax ikun hemm devjazzjoni fid-dritt sekondarju, tapplika wkoll għal partijiet tal-minuti li jirreġistraw deċiżjonijiet tal-Bord tal-Gvernaturi. Din tiġi mfakkra fl-ewwel inċiż tal-Artikolu 4(1)(a) tad-Deċiżjoni 2004/258, li għalhekk għandu dejjem jiġi interpretat flimkien mal-Artikolu 10.4 tal-Istatut. Mill-prinċipju ġenerali tal-kunfidenzjalità tal-proċedimenti tal-Bord tal-Gvernaturi, inklużi deċiżjonijiet, kif stabbilit fl-Artikolu 10.4 tal-Istatut, jirriżulta li l-BĊE ma għandux għalfejn jissuġġetta d-deċiżjoni tiegħu li jagħmel l-eżitu tad-diskussjonijiet tiegħu pubbliċi għall-istess standards sostantivi u proċedurali stipulati fid-Deċiżjoni 2004/258. B’mod partikolari, huwa ma huwiex meħtieġ li jiġġustifika d-deċiżjoni tiegħu fir-rigward tar-raġuni għaliex l-iżvelar ta’ tali minuti tal-Bord tal-Gvernaturi jista’ speċifikament u effettivament jimmina l-interess pubbliku fir-rigward tal-kunfidenzjalità tal-proċeduri tal-Bord tal-Gvernaturi.

____________

1 Id-Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-4 ta’ Marzu, 2004, dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 5, p. 51).