Recurs introdus la 22 mai 2019 de Banca Centrală Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 13 martie 2019 în cauza T-730/16, Espírito Santo Financial Group/BCE

(Cauza C-396/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Banca Centrală Europeană (reprezentanți: F. Malfrère, M. Ioannidis, agenți, H.-G. Kamann, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Insolvent Estate of Espírito Santo Financial Group SA

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea punctului 1 din dispozitivul Hotărârii Tribunalului din 13 martie 2019, Insolvent Estate of Espírito Santo Financial Group SA/Banca Centrală Europeană (T-730/16);

respingerea cererii și în ceea ce privește refuzul BCE de a divulga valoarea creditului în extrasele proceselor-verbale privind decizia Consiliului guvernatorilor al BCE din 28 iulie 2014;

în subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal;

obligarea reclamantului din primă instanță și a intimatului să plătească două treimi din cheltuielile de judecată, iar a BCE să plătească o treime din cheltuielile de judecată.

Motivele și principalele argumente

Primul și unicul motiv de recurs: încălcarea articolului 10.4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „statutul”) și a articolului 4 alineatul (1) litera (a) prima liniuță din Decizia 2004/2581 .

BCE susține că Tribunalul a interpretat și a aplicat eronat articolul 10.4 din statut și articolul 4 alineatul (1) litera (a) prima liniuță din Decizia 2004/258, prin faptul că a reținut în hotărârea atacată, în special la punctele 39, 53-63, precum și 111 și 138, că marja de apreciere a Consiliului guvernatorilor referitoare la divulgarea proceselor-verbale trebuie să fie exercitată în lumina condițiilor Deciziei 2004/258 (punctul 60), ceea ce înseamnă că, în speță, BCE este obligată să furnizeze o motivare care să explice în ce modalitate divulgarea informațiilor cuprinse în procesele-verbale ale Consiliului guvernatorilor care conțin decizii ale Consiliului guvernatorilor aduce în mod concret și efectiv atingere interesului public în ceea ce privește confidențialitatea deliberărilor organelor de decizie ale BCE (punctul 61).

Articolul 10.4 stabilește principiul general conform căruia trebuie păstrată confidențialitatea informațiilor cuprinse în deliberările Consiliului guvernatorilor, în vederea protecției independenței și eficacității BCE. Această normă de drept primar, de la care dreptul derivat nu poate deroga, se aplică și părților din aceste procese-verbale care conțin deciziile Consiliului guvernatorilor. Aceasta este reluată la articolul 4 alineatul (1) litera (a) prima liniuță din Decizia 2004/258, care trebuie să fie, așadar, întotdeauna coroborat cu articolul 10.4 din statut. Din principiul general al confidențialității deliberărilor Consiliului guvernatorilor, inclusiv a deciziilor, astfel cum este cel prevăzut la articolul 10.4 din statut, rezultă că BCE nu trebuie să supună decizia sa de a face public rezultatul deliberărilor normelor de fond și procedurilor stabilite în Decizia 2004/258. În special, ea nu trebuie să explice de ce divulgarea acestor procese-verbale ar aduce în mod concret și efectiv atingere interesului public în ceea ce privește confidențialitatea deliberărilor Consiliului guvernatorilor.

____________

1 Decizia 2004/258/CE a Băncii Centrale Europene din 4 martie 2004 privind accesul public la documentele Băncii Centrale Europene (JO 2004, L 80, p. 42, Ediție specială, 10/vol. 5, p. 229).