Жалба, подадена на 2 юли 2019 г. от Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd и IRISL Europe GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 8 май 2019 г. по дело T-434/15, Islamic Republic of Iran Shipping Lines и др./Съвет

(Дело C-506/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd и IRISL Europe GmbH (представители: M. Taher, Solicitor, R. Blakeley, Barrister)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени решението на Общия съд;

да постанови, че Съветът е допуснал достатъчно сериозно нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти, чрез посочването на жалбоподателите;

да върне делото на Общия съд, който да определи евентуалното приложение на съдържащи се в жалбата действия по събиране на доказателства, и впоследствие да определи въпросите за причинно-следствена връзка и размер; и

да осъди Съвета да заплати на жалбоподателите съдебните разноски по обжалването и тези по производството пред Общия съд досега.

Основания и основни доводи

Общият съд е допуснал пет правни грешки, поради които решението трябва да бъде отменено:

1.    грешка при прилагане на извода, че Съветът няма свобода на преценка;

2.    грешка при прилагане на съображенията в решението за отмяна IRISL [2013 г.] към критерия за достатъчно сериозно нарушение;

3.    липса на правно основание за разграничението „липса на доказателства“/„неадекватни доказателства“, което при всички случаи е било неприложимо;

4.    грешка при прилагане на правото, при опита да се използват доказателства, които не са представени пред Съда; и

5.    грешка при прилагане на правото, в прилагането на HTTS като estoppel/res judicata.

____________