Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgerichts Steiermark (Austria) 26. juunil 2019 – PL

(kohtuasi C-493/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: PL

Vastustaja: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Menetlusosaline: Finanzpolizei

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ELTL artiklit 56, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ jõustamist2 , tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selline riigisisene õigusnorm, millega kehtestatakse töötajate piiriülese kasutamise puhul aset leidvate formaalsete kohustuste rikkumiste korral – näiteks palgadokumentide ja sotsiaalkindlustusdokumentide kättesaadavana hoidmata jätmise või kesksele koordineerimisasutusele (Zentrale Koordinationsstelle) teatamata jätmise puhul – väga kõrged rahatrahvid, eeskätt kõrged miinimumtrahvid, mis määratakse kumulatiivselt iga asjaomase töötaja kohta?

2.    Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt:

Kas ELTL artiklit 56, direktiivi 96/71/EÜ ja direktiivi 2014/67/EL tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus, kui töötajate piiriülese kasutamise puhul aset leidvate formaalsete kohustuste rikkumiste korral määratakse kumulatiivsed rahatrahvid, millel puudub absoluutne ülempiir?

3.    Kas ELTL artiklit 56 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus selline riigisisene õigusnorm, mis nõuab, et juhul, kui ajutine töötamine/tegevus vastuvõtvas riigis ennetähtaegselt lõpetatakse ja/või peatatakse, tuleb saata kesksele koordineerimisasutusele muudatusteade?

4.    Kui kolmandale küsimusele vastatakse eitavalt:

Kas ELTL artiklit 56 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus selline riigisisene õigusnorm, mis ei näe muudatusteate saatmiseks ette mõistlikku tähtaega?

5.    Kas ELTL artiklit 56 ja direktiivi 2014/67/EL artiklit 9 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selline õigusnorm, mis näeb ette, et teatavate dokumentide kättesaadavaks tegemise nõude täitmiseks ei ole piisav, kui sobivad ja asjassepuutuvad dokumendid esitatakse mõistliku aja jooksul?

6.    Kas ELTL artiklit 56 ja direktiivi 2014/67/EL artiklit 9 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selline õigusnorm, mis näeb ette, et teise riigi teenuseosutaja peab esitama sellised dokumendid, milles on rohkem andmeid, kui on direktiivi 2014/67/EL artiklis 9 ette nähtud, mis ei ole asjassepuutuvad ega sobivad ning mida ei ole riigisiseses õiguses selgelt määratletud (näiteks palgaaruanded, töötasukonto väljavõtted, palgaarvestused, tulumaksu kinnipidamise tõendid, sisse- ja väljaregistreerimine, ravikindlustus, lisatasude loetelu, palgaklassifikatsiooni käsitlevad dokumendid, tunnistused)?

____________

1 EÜT 1997, L 18, lk 1; ELT eriväljaanne 05/02, lk 431.

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd (ELT 2014, L 159, lk 11).